D3481地區 2017-18年度
 
 

五、RYE 派遣須知

 
5-1. 派遣扶輪社與地區的責任
     
5-2. 2018-19年度長期交換派遣學生(長期Outbound)名單
  2018-19年度短期交換派遣學生(短期Outbound)名單
     
5-3. 2018-19年度 RYE 行事曆
     
5-4. 派遣學生父母須知
       
5-5. 派遣學生須知
  5-5-1. 行前預備知識
  5-5-2. 從派遣準備到回國為止
  5-5-3. 交換學生指南
  5-5-4. 交換學生建議事項
  5-5-5. 交換學生的責任
  5-5-6. RI扶輪青少年保護政策(侵犯及騷擾防止)